Wanneer je ziek bent, komt er veel op je af. Je probeert er achter te komen wat je hebt en op welke manier je weer beter kunt worden. Vaak heb je weinig energie en heb je je handen vol aan de dag goed doorkomen èn alle afspraken met de mensen om je heen na te komen.

Meld je je (deels) ziek voor je werk dan treedt Wet Verbetering Poortwachter in werking. Natuurlijk begeleiden wij jou hierin tijdens een traject. Hieronder alvast belangrijke informatie.

wet verbetering poortwachter

Veel gestelde vragen

Zodra je je ziek meldt word er van je verwacht dat je je best doet om weer beter te worden, zodat je terug kunt keren in je werk. Hoe dit eruit ziet, is voor iedereen anders. Als het er naar uitziet dat je langdurig ziek bent, is het handig om in elk geval contact te hebben met je huisarts hierover. Bespreek met hem of haar wat een goede aanpak kan zijn.

Als je jezelf ziek meldt, hoef je niet tegen je werkgever te zeggen wat je hebt. Je dient wel te laten weten of je verwacht dat het langdurig is en dat je gezien wil worden door een bedrijfsarts.

Zodra duidelijk is dat je ziekmelding langer duurt, wordt de bedrijfsarts ingeschakeld. Deze gaat samen met jou bekijken wat er aan de hand is, waardoor je niet kunt werken. De bedrijfsarts stelt binnen 6 weken een probleemanalyse op. Hierin staan:

 • enkele gegevens over jou en over de functie die je uitvoert;
 • welke beperkingen jij op dit moment hebt t.a.v. het uitvoeren van werkzaamheden;
 • of je überhaupt werkzaamheden uit kunt voeren op dit moment;
 • de verwachting t.a.v. je mogelijkheden in werk de komende tijd.

Dit formulier wordt naar jou en naar je werkgever gestuurd. Aan de hand van dit formulier moeten jij en je werkgever een plan van aanpak maken over jouw re-integratie.

Het plan van aanpak is een document waarin werkgever en werknemer afspraken maken over de wijze waarop jullie aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat je zo snel en goed mogelijk weer terug kunt keren in je werk.

Hierin kunnen afspraken gemaakt worden t.a.v. de acties die jij zelf gaat ondernemen, bijvoorbeeld bezoeken aan specialisten of een coach. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden over aanpassingen op de werkplek of het tijdelijk uitvoeren van andere werkzaamheden. Hoe concreter je dit formulier invult en uitvoert, hoe groter de kans dat je stappen vooruit kunt zetten.

Dit formulier dient binnen twee weken na het opstellen van de probleemanalyse gemaakt te worden. Dit formulier kun je van je werkgever krijgen of van de arbodienst, maar is ook te vinden op de site van het UWV.

Zodra jij het idee hebt dat je met vraagstukken zit waar je zelf niet uit komt, of als je overzicht mist, kan het handig zijn om coaching aan te vragen. Je hoeft je dan nog niet ziek gemeld te hebben. Soms kan daarmee zelfs een ziekmelding voorkomen worden.

Ook ter voorbereiding op bijvoorbeeld een operatie, kan het handig zijn om een paar gesprekken te voeren met een coach. Wij kunnen in zo’n geval ondersteunen bij de stappen die je kunt zetten om zo fit mogelijk een ingreep te ondergaan. Ook bespreken we op welke wijze je na de ingreep weer belastbaarheid kunt gaan opbouwen.

Wanneer je geen baan hebt en je jezelf ziek gemeld hebt bij het UWV, krijg je van hen een ziektewet uitkering. Zij willen vaak meedenken over de manieren waarop je sneller kunt herstellen.

Het is in veel gevallen mogelijk om via het UWV begeleiding aan te vragen. Dit kun je doen door contact te zoeken met je re-integratiebegeleider van het UWV. Bel hiervoor het algemene telefoonnummer van het UWV en houdt je BSN nummer bij de hand.

Je kunt ook contact met ons opnemen en je verhaal voorleggen. We kunnen dan samen kijken welk traject het beste bij je past en samen contact zoeken met het UWV om na te gaan of ze jou een traject kunnen en willen bieden en hoe dit er dan uit kan komen te zien.

Wanneer je 42 weken ziek bent, moet jouw werkgever dit doorgeven aan het UWV. Vanaf dat moment is het bij hen bekend dat je ziek bent. Een paar weken later gaat de bedrijfsarts na welke beperkingen zijn vast te stellen en of je binnen korte tijd volledig terug kunt keren in je eigen werk. Dit wordt ook wel een FML, een LAB of inzetbaarheidsprofiel genoemd. Aan de hand hiervan wordt bepaald of er een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd moet worden. Verder moeten jij en je werkgever een formulier van het UWV invullen: Eerstejaarsevaluatie.

FML staat voor Functionele Mogelijkheden Lijst. LAB staat voor Lijst Arbeidsmogelijkheden en Beperkingen. Alle drie de formulieren hebben hetzelfde doel, namelijk duidelijk in kaart brengen welke beperkingen je op dit moment ervaart en hoe je nog wel inzetbaar bent voor werk.

Een paar weken voordat je een jaar ziek bent ga je in gesprek met de bedrijfsarts. Deze gaat samen met jou na welke beperkingen er medisch gezien vastgesteld kunnen worden. Dit doet hij door met jou in gesprek te gaan en na te vragen of je bezoeken hebt aan specialisten en wat zij voor diagnoses stellen en/of behandeling geven. Soms vraagt de bedrijfsarts toestemming om informatie op te vragen bij specialisten om meer inzicht te krijgen in de situatie.

Omdat we te maken hebben met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) mogen er geen diagnoses beschreven worden en mag er geen medische informatie (op)gevraagd worden door je werkgever. In het inzetbaarheidsprofiel komt daarom alleen te staan welke houdingen en werkzaamheden er niet van je gevraagd kunnen worden.

De bedrijfsarts stuurt het formulier ten aanzien van je arbeidsmogelijkheden en beperkingen naar jou en naar je werkgever. Hij zet daar tevens in of het wenselijk is om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren.

Een arbeidsdeskundige gaat zowel met jou als met je werkgever in gesprek. Hij of zij gaat na hoe je functieomschrijving is en of je (op termijn) terug kunt keren in je eigen werk, met de beperkingen die je ervaart. Hij of zij gaat na of er ander werk bij je eigen werkgever voor handen is dat je zou kunnen doen. Mogelijk moeten hiervoor dan aanpassingen gedaan worden door je werkgever. Tevens adviseert de arbeidsdeskundige aan je werkgever of deze een tweede spoor traject in moet zetten. Dit alles zet hij in de rapportage naar aanleiding van het arbeidsdeskundig onderzoek.

Als je ongeveer een jaar ziek bent verwacht het UWV dat je samen met je werkgever een formulier invult. Dit is de eerstejaarsevaluatie. In dit formulier evalueer je samen met je werkgever wat jullie tot dan toe ondernomen hebben om je belastbaarheid te vergoten. Je benoemt tevens welk resultaat dit tot nu toe opgeleverd heeft. Daarnaast beschrijven jullie of er nog wijzigingen zijn en welke acties jullie de komende periode gaan ondernemen.

Dit formulier onderteken je allebei. Zodra de aanvraag voor de WIA gedaan wordt, dient dit formulier ook meegestuurd te worden.

Met het eerste spoor wordt bedoeld terugkeer in eigen werk of in ander werk bij je eigen werkgever. Eerste spoor begeleiding is dus alle begeleiding die gericht is op het zo soepel mogelijk terugkeren in werk bij je eigen werkgever. De begeleiding kan gericht zijn op het aanleren van vaardigheden om je eigen werk weer te kunnen doen. Ook kan het gericht zijn op het uitzoeken en inzetten van aangepaste middelen (zoals bijvoorbeeld spraaksoftware of een aangepaste stoel).

De begeleiding kan de vorm hebben van enkele gesprekken waarin een coach samen met jou en je werkgever in gesprek gaat over de wijze waarop je functie aan te passen is of om er achter te komen welke andere functies binnen het bedrijf bij je zouden kunnen passen.

Met het tweede spoor wordt bedoeld het vinden van werk buiten je eigen werkgever, waarbij getracht wordt om zo dicht mogelijk te komen bij het loon dat je nu verdient. Voor het UWV geldt het als succes als je gelijk aan of meer dan 65% van je laatst verdiende loon kunt verdienen.

Tweede spoor begeleiding is alle begeleiding die erop gericht is om bovenstaande voor elkaar te krijgen. Je wordt ondersteund bij het verminderen van je klachten, waardoor je mogelijk weer meer taken en werkzaamheden op kunt pakken.

Daarnaast zoeken we samen met je naar de functies die bij jou zouden kunnen passen en die ook op de arbeidsmarkt te vinden zijn. Soms is daar aanvullende scholing voor nodig.

We helpen je bij het vergoten van je sollicitatievaardigheden en het contact opnemen met mogelijke werkgevers. We helpen je ook bij het solliciteren zelf.

Als laatste zorgen we ervoor dat alle rapportages in orde zijn die het UWV nodig heeft om te kunnen beoordelen of het traject aan alle eisen voldoet.

Soms kun je zelf een re-integratiebureau kiezen. En soms kiest je werkgever voor jou. Vaak is het in overleg tussen jou en je werkgever. Zij betalen het traject. Jij bent degene die je persoonlijke verhaal daar gaat vertellen. Het is dus van belang om er allebei een goed gevoel bij te hebben.

Zaken waar je op kunt letten bij het kiezen van een bureau zijn o.a.:

 • Hebben ze ervaring met dit soort trajecten?
 • Welke specialismes hebben ze en weten ze iets over de achtergrond van jouw problematiek?
 • Letten ze op jouw privacy en kun je mede bepalen wat er in de rapportages komt te staan?
 • Hoe wordt bepaald welke functies bij jou passen?
 • Hoe vaak is er contact tussen jou en de consulent?
 • Heeft het bureau zelf contact met diverse bedrijven, waar je mogelijk eens op gesprek zou kunnen?
 • Werken ze individueel of met groepen?
 • Kunnen ze ondersteunen bij de WIA aanvraag?

Wanneer je 88 weken ziek bent, ontvang je van het UWV een brief aan de hand waarvan je de WIA aanvraag kunt gaan doen. In de brief staat ook tot wanneer je de tijd hebt om de aanvraag te doen en alles in te leveren. Tevens staat in de brief welke gegevens jij moet opsturen en welke gegevens je werkgever moet aanleveren.

Rond dezelfde tijd heb je een gesprek met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt dan een actueel oordeel op. Dit actueel oordeel is een document waarin de laatste stand van zaken staat rondom de taken en handelingen die je volgens de bedrijfsarts wel en niet kunt doen. Het actueel oordeel wordt naar jou en naar je werkgever gestuurd. De bedrijfsarts maakt ook een document waarin jouw huidige medische situatie beschreven staat. Deze wordt alleen naar jou toe gestuurd.

Vervolgens moeten jij en je werkgever samen een formulier invullen, ‘eindevaluatie’ genaamd. Deze is te vinden op de site van het UWV.

Als jullie alle documenten verzameld hebben kan de WIA aanvraag gedaan worden. Dit doe je via de site van het UWV en met je DigiD. Zodra de aanvraag gedaan is, stuur je de medische informatie gelijk per de post op in de enveloppe die je van het UWV gekregen hebt. Je werkgever moet ook weten wanneer je de aanvraag gedaan hebt, want deze moet alle documenten binnen een paar dagen na jouw aanvraag uploaden in het portaal van het UWV.

Zodra het UWV alle papieren gekregen heeft, gaat zij beoordelen of er voldoende gedaan is aan jouw re-integratie. Als dit positief is ontvang je hiervan een bericht. Enkele weken later wordt je uitgenodigd voor de WIA keuring. Als het UWV van mening is dat er onvoldoende gedaan is aan jouw re-integratie, zal er uitgelegd worden waarom en wat er moet gebeuren voordat de WIA keuring wel gedaan kan worden.

Het UWV zal je telefonisch of per brief uitnodigen voor een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV. De arts zal dan in een gesprek uitleg geven over de procedure en daarnaast vragen stellen over je huidige situatie. Het gesprek, samen met alle documenten die al opgestuurd zijn, vormen de informatie op basis waarvan de verzekeringsarts de FML voor de WIA opstelt.

Deze FML stuurt de verzekeringsarts door naar de arbeidsdeskundige binnen het UWV. De arbeidsdeskundige krijgt dus geen medische informatie en weet veel minder van jouw persoonlijke situatie.

De arbeidsdeskundige kijkt welke functies jij nog uit kunt voeren op basis van de beperkingen die bekend zijn. Er wordt gekeken of er nog minimaal 3 functies te benoemen zijn. Van de drie meest betaalde functies, wordt het loon van de tweede functie genomen als maatstaf om te berekenen hoeveel procent inkomen je verliest ten opzichte van wat je zou verdienen als je niet ziek uitgevallen zou zijn.

Er zijn daarbij 4 belangrijke groepen te onderscheiden:

 • 0-35% WIA: Je krijgt geen WIA uitkering. Mogelijk kun je bij je eigen werkgever blijven werken of je kunt WW krijgen.
 • 35-80% WIA: Je krijgt wel een WIA uitkering. Deze krijg je vanaf de dag nadat je 2 jaar ziek bent. Het is belangrijk om binnen afzienbare tijd een baan te vinden waarin je zo veel mogelijk van je restverdiencapaciteit kunt verdienen.
 • 80-100% WIA: Je krijgt wel een WIA uitkering. Je kunt (tijdelijk) heel weinig verdienen. UWV verwacht dat je je best doet om aan de slag te gaan met je herstel zodat je mogelijk over een tijdje wel weer kunt gaan werken.
 • 80-100% IVA: Je krijgt een IVA uitkering. Je kunt structureel niet meer aan het werk. Deze uitkering wordt bijvoorbeeld gegeven wanneer je voor zorg en/of het dagelijks leven afhankelijk bent van anderen en er geen uitzicht meer is op herstel.