Inleiding

Link@work hanteert bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dit privacyreglement. Link@work is aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens onder het nummer 1559898.

Terug te vinden op website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Artikel 1. Persoonsgegevens

Link@work is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten

persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1 januari 2016 en

alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen alsmede van hetgeen in de SUWI-wet

is bepaald.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid

Link@work behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met de opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor, dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. De registratie van gegevens beperkt zich tot die informatie die rechtstreeks betrekking heeft op de uitvoering van de contractueel vastgelegde opdracht.

Artikel 3. Toegang tot gegevens en de geheimhoudingsverplichting

Medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht hebben toegang tot de vastgelegde gegevens. Alle medewerkers van Link@work die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan, zijn verplicht tot geheimhouding. Er is hiervoor een artikel ‘verklaring tot geheimhouding’ in hun contract opgenomen.

Link@work draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door zhaar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

Artikel 4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden door Link@work slechts verstrekt aan derden voor zover dit overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, wettelijk vereist is of geschiedt na (veronderstelde) toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Indien er geen wettelijke voorschriften gelden, worden overige persoonsgegevens slechts

verstrekt aan derden na uitdrukkelijke toestemming van de geregistreerde of diens

gevolmachtigde.

Artikel 5. Inzagerecht en correctierecht

Link@work is verplicht om aan een ieder van wie zij persoonsgegevens beheert, in persoon of aan diens gevolmachtigde, op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens. De inzage geschiedt binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag tot inzage door middel van een volledige kopie van de gegevens of, indien de privacy van anderen hierdoor niet wordt geschaad, door middel van inzage in de originele gegevens.

Desgevraagd kan een ieder van wie Link@work de persoonsgegevens beheert in persoon of bij gevolmachtigde, een beroep doen op correctie van de gegevens. Correctie zal plaatsvinden als blijkt dat sprake is van onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepaling.

Correctie is slechts mogelijk nadat hiertoe een schriftelijk verzoek van de geregistreerde is

ontvangen en zal binnen 4 weken nadat gebleken is dat er gronden zijn om over te gaan tot

correctie van de gegevens, plaatsvinden.

Indien Link@work weigert de persoonsgegevens te corrigeren, wordt deze beslissing, met redenen omkleed, binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek tot correctie aan de geregistreerde meegedeeld. Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende dossier opgenomen.

Waar nodig ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, doet Link@work

mededelingen aan derden belanghebbenden, voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

Artikel 6. Bekendmaking van het privacyreglement

De inhoud c.q. de strekking van dit reglement wordt aan een ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Elke kandidaat en betrokken derde (o.a. werkgever t.a.v. jobcoaching) zal bij aanvang van de begeleiding een privacyreglement ontvangen. Daarnaast is dit reglement terug te vinden op de website van Link@work.

Artikel 7. Overdracht van persoonsgegevens

Indien de opdrachtgever voor betrokken geregistreerde een overeenkomst sluit met een andere

uitvoerder en Link@work verzoekt alle door haar verzamelde persoonsgegevens

ter beschikking te stellen aan die andere uitvoerder, gaat Link@work hiermee akkoord

indien voldaan is aan de voorwaarden dat de bescherming van de persoonsgegevens afdoende

is gewaarborgd door die andere uitvoerder.

Link@work zal zorg dragen voor de nodige informatie aan de geregistreerde omtrent de overdracht van de gegevens, alsmede voor het verkrijgen van de toestemming van de geregistreerde.

Artikel 8. Maatregelen ter bescherming van de gegevens

Link@work beschermt de gegevens tegen (per ongeluk en/of onrechtmatige) vernietiging door dagelijks te zorgen voor een back-up van de server en alle daarop verzamelde gegevens. Deze server staat in een afgesloten en beveiligde ruimte waar derden geen toegang tot hebben.

Daarnaast beschermt Link@work de gegevens door te werken met beveiligde computers welke inloggen op een server waarin wederom met wachtwoord ingelogd moet worden.

De gegevens van cliënten worden opgeslagen in een programma waar tevens met wachtwoorden gewerkt wordt.

Papieren dossiers worden nagenoeg niet meer gehouden. Indien er wel papieren met persoonlijke gegevens bewaard moeten worden, doen we dit in een kast welke met een sleutel afgesloten wordt.
Correspondentiegegevens Link@work:
Jan Valsterweg 54, 3315 LG  Dordrecht
078 – 202 10 22