Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die een opdracht aan Link@work verstrekt;
b. De Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Link@work.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Link@work uitgebrachte offertes en aanvaarde opdrachten en deze maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan, overeenkomsten en rechtsverhoudingen met Link@work en de opdrachtgever.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig, indien zij door Link@work uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Link@work zijn aanvaard.
 4. Opdrachtgever verklaart zich bij het verlenen van een opdracht akkoord met deze voorwaarden.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Alsdan zullen Link@work en opdrachtgever ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbod

 1. Alle onderhandelingen en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedane aanbiedingen of toezeggingen geven niet eerder aanspraak dan vanaf het moment dat deze aanbiedingen en toezeggingen schriftelijk door Link@work zijn bevestigd en ook schriftelijk door de opdrachtgever zijn geaccepteerd.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven of tenzij Link@work onverwijld na ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, onder de voorwaarden als omschreven in de offerte.
 3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst en uitvoering

 1. De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop deze door beide partijen is ondertekend en wordt van kracht op de datum dat deze door Link@work is ontvangen.
 2. Link@work zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 3. Opdrachten worden op exclusieve basis uitgevoerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Als tussen partijen overeenkomst is bereikt over de opdracht op offertebasis, zendt Link@work aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging met daarin onder andere: startdatum, duur, prijs en in te zetten diensten en producten gedurende de trajecten.

Artikel 5 Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, worden eerst van kracht nadat zij schriftelijk tussen Link@work en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de wijzigingen op een andere wijze dan in het vorige lid bedoeld tot stand zijn gekomen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst gevolgen heeft voor de financiën, de planning en/of de kwaliteit, zal Link@work de opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Link@work daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent.
 3. Bij het voortijdig afbreken van een traject door de klant worden de kosten van de tot dan gemaakte uren in rekening gebracht. Tevens wordt verwezen naar het onder artikel 7.7 gestelde.
 4. Indien in de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen behoudt Link@work zich het recht voor de overeengekomen vergoeding conform de overeenkomst, te herzien ingeval het werkelijk op de afspraak verschenen aantal deelnemers afwijkt van het aantal genoemd in de overeenkomst.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Het intellectuele eigendomsrecht van al het voor de uitvoering van de opdracht door Link@work gehanteerde (opleidings)materiaal alsmede van de adviezen, concepten en plannen ligt bij Link@work.
 2. Het is opdrachtgever – anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Link@work – uitdrukkelijk verboden de producten als omschreven in lid 1 van dit artikel alsook de door Link@work voor de uitvoering van de opdracht gehanteerde methoden, methodieken en technieken – al dan niet met inschakeling van derden – te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 7 Overeengekomen som en betaling

 1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Link@work gerechtigd de overeengekomen som aan te passen overeenkomstig het CBS indexcijfer CAO-lonen, tenzij Link@work en opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Tenzij Link@work en opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, wordt de overeengekomen bedragen, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, naar rato per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Alle kosten na overleg met de opdrachtgever door Link@work gemaakt in verband met de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever. Aan het einde van de maand waarin de kosten zijn gemaakt, worden deze kosten door Link@work aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. De opdrachtgever is gehouden elke door Link@work ingediende factuur binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 6. Betalingen dienen te geschieden zonder enige korting en/of schuldvergelijking of –verrekening, terwijl reclames van welke aard dan ook, waarvoor de opdrachtgever een factuur heeft ontvangen, de betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens Link@work niet opschorten.
 7. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, is Link@work – onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding – gerechtigd om aan opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen gebaseerd op het door Link@work gehanteerde uurtarief vermenigvuldigd met het aantal tot aan de datum van ontvangst van een schriftelijke beëindiging van de opdracht besteedde uren.
 8. Na het verstrijken van 30 werkdagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag.
 11. Indien Link@work aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8 Inschakeling derden

 1. Link@work is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.
 2. Voor iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van Link@work voor door haar ingeschakelde derden is Link@work slechts gehouden de daaruit voortvloeiende rechtstreekse schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van het honorarium, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen. De in totaal door Link@work te vergoeden schade bedraagt nimmer meer dan 5.000 euro.

Artikel 9 Opschorting
Indien de opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens Link@work of indien Link@work gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens Link@work, heeft Link@work het recht om haar verplichtingen uit enigerlei overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten onverminderd het recht van Link@work om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien Link@work door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft Link@work het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en/of interesten kan doen gelden.
 2. Als overmacht wordt beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, van welke aard en/of omvang ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, belemmerende of gesloten scheepvaart, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld van Link@work ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.
 3. Als Link@work haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen som berekend op basis van het reeds verrichte werk en de reeds gemaakte kosten.

Artikel 11 Niet nakoming

 1. Indien opdrachtgever enige betaling niet tijdig verricht, is hij in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. In dat geval, alsmede indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld executoriaal beslag op zijn vermogen wordt gelegd, overlijdt of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, ontbonden wordt dan wel zijn onderneming staakt, worden alle aan Link@work verschuldigde bedragen zonder enige ingebrekestelling daartoe vereist is direct opeisbaar en heeft Link@work tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is alsdan gehouden tot vergoeding van de door Link@work daardoor geleden en/of te lijden schade. Op Link@work rust alsdan geen enkele verplichting tot betaling van een schadevergoeding wegens ontbinding van de overeenkomst.
 2. Over ieder opeisbaar bedrag is rentevergoeding van 1% (een procent) per maand verschuldigd vanaf de dag der opeisbaarheid tot die der algehele voldoening. Een gedeelte van de maand telt als volle maand.
 3. Alle (buiten) gerechtelijke kosten die Link@work jegens opdrachtgever dient te maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 Overige tussentijdse beëindiging

 1. Indien Link@work en/of opdrachtgever – nadat de mogelijkheden tot bijstelling zijn onderzocht – van oordeel is/zijn dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd dan hebben zij het recht om de overeenkomst met inachtneming van de hierna volgende bepaling tussentijds te beëindigen.
 2. In geval van voortijdige beëindigen op verzoek van een der partijen zal bij opdrachten welke een overeengekomen looptijd hebben van meer dan 2 (twee) maanden een opzegtermijn van 1 (één) maand in acht worden genomen, met dien verstande dat de opzegtermijn nimmer langer is dan de nog resterende overeengekomen looptijd. Alsdan is aan Link@work een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het gemiddeld over de voorafgaande maanden door opdrachtgever aan Link@work verschuldigd bedrag.
 3. In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever zijn eveneens aan Link@work de kosten verschuldigd verbonden aan reeds door Link@work met derden aangegane contracten. Ter vaststelling van bedoelde kosten is de administratie van Link@work bepalend.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Link@work zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap. Een opdracht (of onderdelen daarvan) moet worden voltooid voor of op de overeengekomen termijnen. Overeengekomen termijnen betreffen, tenzij anders is overeengekomen, geen fatale termijnen zodat voor het intreden van verzuim (toerekenbare tekortkoming) een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
 2. Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door Link@work, zal Link@work enkel gehouden zijn de daaruit voortvloeiende rechtstreekse schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van het honorarium, de omzetbelasting daarin niet begrepen. De in totaal door Link@work te vergoeden schade bedraagt, behoudens opzet of grove onzorgvuldigheid, nimmer meer dan 5.000 euro. Link@work is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen vermogensschade als bedoeld in artikel 6:96 BW, rente- en vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van bij uitzondering overeengekomen leveringstermijnen of andere termijnstellingen indien en voor zover van toepassing, schade van derden (zulks onder verlening van vrijwaring voor alle aanspraken van derden door opdrachtgever) dan wel schade wegens door Link@work gegevens adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst c.q. opdracht vormt.
 3. Link@work is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden., Opdrachtgever zal Link@work vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van vorenbedoelde schade tegen Link@work doen gelden.
 4. De (rechts) vordering en/of klacht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever en/of klant niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken doch uiterlijk binnen 4 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, Link@work ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en/of indien genoemde (rechts)vordering wordt ingesteld later dan 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht middels voltooiing dan wel opzegging is geëindigd. Het genoemde vorderingsrecht vervalt voorts door verloop van 1 jaar na de schriftelijke ingebrekestelling in geval binnen deze tijdspanne geen rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
 5. Link@work aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het functioneren en handelen of nalaten van de door haar voorgestelde kandidaten en/of werkgevers, daaronder begrepen indirecte schade, bedrijfsschade of gevolgschade.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle onderhandelingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Link@work en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillenregeling

 1. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Versie 2017-01